PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

Zawodnik uczestniczący w zawodach wędkarskich organizowanych przez PZW obowiązany jest dobrze znać postanowienia zatwierdzonego przez Zarząd Główny PZW regulaminu zawodów w części dotyczącej połowu ryb metodą gruntową, jak też rygorystycznie przestrzegać zasad określonych w regulaminie sportowego połowu ryb.

Regulaminy te są podstawą etyki wędkarskiej obowiązującej wszystkich wędkarzy. Przekroczenia odpowiednich postanowień tych regulaminów uprawniają sędziów wędkarskich do udzielenia danemu zawodnikowi upomnienia lub uwagi, a nawet do zdyskwalifikowania go. Oczywiście — dyskwalifikacja niweczy cały trud przygotowania się do zawodów, uniemożliwia zawodnikowi wykazanie często wysokich umiejętności technicznych i taktycznych.

Z tych względów uważam za wskazane przypomnieć te zasady regulaminów, które dotyczą bezpośrednio zawodnika, określają jego prawa i obowiązki w czasie zawodów.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

Regulamin zawodów wędkarskich w części dotyczącej połowu ryb metodą gruntową zawiera następujące postanowienia:

1. Zawodnik powinien w sposób spokojny i cicho wędkować w obrębie wylosowanego stanowiska o długości nie mniejszej niż 10 m i szerokości co najmniej 3 m od brzegu na obszarze wody między liniami prostopadłymi do brzegu, wyprowadzonymi z punktów oznaczonych palikami, chorągiewkami itp. na granicach stanowiska.

2. Zawodnikowi od chwili zajęcia do czasu opuszczenia stanowiska nie wolno wchodzić do wody lub mącić jej, poza rzucaniem zanęty i holowaniem ryb.

3. Zawodnik łowi ryby na jedną wędkę trzymaną w ręku. Kiedy nie wędkuje, może wędkę odłożyć jedynie w przypadku nakładania przynęty, dokonywania poprawek lub zmian w sprzęcie. Wolno zawodnikowi mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek w celu wymiany. Nie wolno używać spinningu w czasie łowienia ryb metodą gruntową.

4. Każda wędka powinna być uzbrojona tylko w jeden haczyk; do obciążenia nie wolno stosować ciężarków przelotowych (tzw. przystawki).

5. Wędkę można uzbrajać w dowolny kołowrotek, z tym, że łączna długość wędki (linki) mierzona od dolnej części wędziska do haczyka nie może przekroczyć 20 m.

6. W czasie zawodów wolno stosować dowolną przynętę zwierzęcą lub roślinną. Przynęty mogą być barwione lub nasycane zapachami. Zabrania się natomiast używania przynęt sztucznych (błystek, dewonów, woblerów, sztucznych much) i innych przynęt trwale przymocowanych do haczyka i imitujących przynętę roślinną lub zwierzęcą, substancji płynnych lub samoutwardzających się oraz ryb żywych lub martwych.

7. W ciągu pięciu minut przed rozpoczęciem zawodów, tj. po pierwszym sygnale sędziego, zawodnik może zanęcać łowisko zanętą ciężką (bryły większe od jaja kurzego, zanęty opakowane w siatki, pończochy, torby), z tym, że opakowania zanęt nie mogą być zamocowane na lince, przy której pomocy można byłoby zanęty poruszać lub przesuwać. Po drugim sygnale, oznajmującym rozpoczęcie wędkowania, aż do sygnału czwartego \ tj. do chwili zakończenia zawodów — wolno zanęcać łowisko tylko zanętą lekką, o rozmiarach mniejszych od jaja kurzego. Ryba złowiona po czwartym sygnale nie zalicza się do wyników, chyba że wyjęto ją z wody jednocześnie z sygnałem.

8. W czasie zawodów należy ściśle przestrzegać postanowień Regulaminu sportowego połowu ryb PZW lub przepisów określonych przez użytkowników wód — w części dotyczącej okresów i wymiarów ochronnych ryb. Podczas gruntowych zawodów eliminacyjnych nie stosuje się ograniczeń ilościowych przewidzianych w Regulaminie sportowego połowu ryb PZW, np. 4 szt. – karp, sazan (łącznie), 6 szt. – certa.

9. Złowione ryby, po zgłoszeniu sędziemu kontrolnemu, przechowuje się w worku nie przepuszczającym wody, który powinien znajdować się na brzegu w miejscu widocznym dla sędziego. Worek ten może być napełniony wodą. Jeśli przyniesione do zważenia ryby są zabrudzone ziemią, zanętą itp., zawodnikowi odlicza się 5% punktów z uzyskanych za złowione ryby. Za zgłoszenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub objętej ochroną zawodnikowi tytułem kary odejmuje się dwukrotnie większą ilość punktów od uzyskanej za ryby wymiarowe. Na przykład za dwie ryby niewymiarowe ważące razem 200 g odejmuje się 404 punkty. Na podstawie ustalonej regulaminem punktacji zawodnikowi przysługuje jeden punkt za każdą złowioną i zarejestrowaną rybę oraz jeden punkt za każdy gram wagi złowionych ryb. Zgłoszone do wagi ryby niewymiarowe lub objęte ochroną waży się odrębnie.

10. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy innych osób. Wyjątek stanowią inwalidzi upośledzeni pod kątem sprawności rąk i nóg, którym można pomóc przy obsłudze podbieraka. Zawodnikowi wolno dostarczyć dodatkowy sprzęt, zanęty i przynęty oraz posiłki, ale tylko za pośrednictwem sędziego kontrolnego. Trener lub kierownik drużyny może udzielać zawodnikowi porad, wskazówek i informacji.

11. Po zakończeniu zawodów zawodnik wspólnie z sędzią kontrolnym przelicza złowione ryby i przekazuje sędziemu wraz ze znaczkiem kontrolnym stanowiska. Przeniesienie samemu *ryb do wagi powoduje dyskwalifikację zawodnika. Ważenie odbywa się w obecności zawodnika bądź też, w jego zastępstwie, w obecności trenera lub kierownika drużyny.

12. Zawodnik dopuszczający się postępków nie licujących z etyką sportową, jakiej wymaga się od sportowców, zostaje wykluczony z zawodów.

Zawodnikowi, który objął stanowisko, przysługuje 45 minut na przygotowanie się do zawodów. Ma on prawo korzystać według własnego uznania z przydzielonej mu przestrzeni, może montować wędki, przygotowywać zanęty i przynęty oraz czynić inne przygotowania. Zawodnik powinien być poinformowany o dokładnym czasie trwania zawodów, o rodzaju i liczbie sygnałów i o wymiarach ochronnych ryb. Zawodnik powinien być przez organizatorów ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy ponadto obowiązani są do zapewnienia zawodnikowi i jego mieniu pełnego bezpieczeństwa, nie wyłączając niezbędnej pomocy lekarskiej.

Zawodnik może zgłaszać protesty w sprawie omyłek podczas ważenia ryb i obliczania liczby punktów oraz w sprawie naruszenia przepisów przez zawodników znajdujących się na stanowiskach bezpośrednio sąsiadujących z jego stanowiskiem. Protesty te mogą być wniesione również przez trenera lub kierownika drużyny. Protesty dotyczące omyłek w klasyfikacji może zgłaszać kierownik drużyny.

Omówione wyżej przepisy krajowe są z pewnym wyjątkiem niemal identyczne z przepisami regulaminu obowiązującego na mistrzostwach świata. Wyjątkiem tym jest przepis dotyczący zaliczenia złowionych ryb. Otóż wędkarski regulamin mistrzostw świata pozwala na łowienie wszystkich gatunków ryb bez uwzględnienia wymiarów ochronnych, chyba że odpowiednie przepisy ochronne obowiązują w kraju, w którym się zawody odbywają. W rezultacie tylko na nielicznych mistrzostwach świata obowiązywały wymiary ochronne ryb. Ujednolicenie tego przepisu we wszystkich krajach zrzeszonych w CIPS jest nieodzowne, gdyż metody połowów, a głównie przynęty, będą odgrywały zasadniczą rolę w łowieniu ryb wymiarowych bądź niewymiarowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *